Constant dripping wears away a stone In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "Constant dripping wears away a stone", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Zesty Y calendar 2022-03-04 04:03

Meaning of Constant dripping wears away a stone

Variants:

constant dropping wears away a stone

Constant dripping wears away a stone proverb

Kiên trì và quyết tâm sẽ đạt được thành công

Constant dripping wears away a stone. That is why I have never stopped striving for my goal. - Nhỏ giọt liên tục làm mòn một viên đá. Đó là lý do tại sao tôi đã không ngừng phấn đấu cho mục tiêu của mình.

My persistence in pursuing my dream job finally paid off. I believe that constant dripping wears away a stone. - Sự kiên trì theo đuổi công việc mơ ước của tôi cuối cùng đã được đền đáp. Tôi tin rằng kiên trì và quyết tâm sẽ dẫn đến thành công.

He finally succeeded after many years of trying. Indeed, constant dripping wears away a stone. - Cuối cùng anh cũng thành công sau nhiều năm cố gắng. Thật vậy, nước chảy đá mòn.

Other phrases about:

little strokes fell great oaks

Những nỗ lực nhỏ và đều đặn có thể mang lại thành quả lớn.

be made of sterner stuff

Người có cá tính mạnh mẽ

a tough customer/cookie

Một người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác

make a spoon or spoil a horn

Làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều gì đó, dù kết thúc thành công hay thất bại

you can't keep a good man/woman down

Một người quyết tâm và mạnh mẽ người sẽ vượt qua bất cứ khó khăn gì

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
to leave well enough alone

Cố gắng tránh thay đổi điều gì vì việc thay đổi này có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn

Example:

I could have changed my answer, but I decided to leave well enough alone.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode