Liên Hệ

Bạn đang có vấn về đăng nhập, vấn đề về tài khoản, hay vấn đề về truy cập đến những tính năng vượt trội?

Có phải bạn có câu hỏi về youridioms.com như lời khen, phản hồi, phê bình hoặc những dịch vụ khác hay nội dung của chúng tôi ?

Nếu có, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Email: info@youridioms.com

Phone: +84 985206757

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây:

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
here today, gone tomorrow
Nói về điều gì đó tạm thời, ngắn ngủi
Example: There are so many new technology companies which are here today, gone tomorrow.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode