Liên Hệ

Bạn đang có vấn về đăng nhập, vấn đề về tài khoản, hay vấn đề về truy cập đến những tính năng vượt trội?

Có phải bạn có câu hỏi về youridioms.com như lời khen, phản hồi, phê bình hoặc những dịch vụ khác hay nội dung của chúng tôi ?

Nếu có, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Email: info@youridioms.com

Phone: +84 985206757

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây:

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
no half measures

Các biện pháp hoặc hành động thích hợp

Example:

There were no half measures in the wedding from the very beginning to the end.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode