Doesn't know shit from Shinola In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "Doesn't know shit from Shinola", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Hank Nguyen calendar 2021-08-24 11:08

Meaning of Doesn't know shit from Shinola (redirected from not know shit from Shinola )

Variants:

not tell shit from Shinola

Not know shit from Shinola slang rude

Ngu dại, ngây thơ hoặc hoàn toàn không biết; không biết cái gì là cái gì

Today I've been assigned to a freshman group, and they don't know shit from Shinola. - Hôm nay tôi bị phân công đến một nhóm toàn sinh viên năm nhất, và họ rất ngây thơ.

He doesn't know shit from Shinola, so he can't teach me how to deal with this. - Anh ấy không biết cái gì là cái gì, vì thế anh ấy không thể chỉ tôi giải quyết vấn đề này.

Other phrases about:

apple knocker

Một người đến từ nông thôn quê mùa

In the Dark

Không biết hoặc không biết gì về điều gì đó.

not know if (one) is afoot or on horseback

Bối rối đến nỗi một người không nhận thức được hành động của mình

you've/it's got me stumped

Dùng để chỉ việc bạn không biết chuyện gì đã xảy ra.

whiter than white

Cực kỳ trắng.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
Stranger things have happened
Để nói về lời đề nghị hoặc ý tưởng nào đó dường như rất kỳ lạ nhưng vẫn có thể xảy ra
Example: A: "Do you think that a bookworm like Jim would come to our party?"
B: "Well, stranger things have happened"
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode