Don't spend it all in one place In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "don't spend it all in one place", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Rachel Chau calendar 2021-08-10 07:08

Meaning of Don't spend it all in one place

Don't spend it all in one place humorous phrase

Một câu nói đùa, được dùng khi ai đó nhận được một số tiền nhỏ

My big brother gave me 5 dollars and then said, “don't spend it all in one place"! - Anh trai đã cho tôi 5 đô la và còn nói là, “đừng có xài hết một lần đấy nhé”!

Here’s 5 dollars. Go ahead and buy something, but don’t spend it all in one place! - Đây cho con 5 đô nè. Đi mua gì đi, nhưng đừng có xài hết một lần nhé!

Other phrases about:

Brevity is the Soul of Wit

Yếu tố quan trọng của một bài văn nói hay văn viết hài hước là sự ngắn gọn.

Fall Flat

Một câu chuyện cười, một ý tưởng hay một ý kiến falls flat, nghĩa là nó không đạt được hiệu quả mong muốn.

to pinch pennies

tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể

a golden key can open any door
Mọi thứ đều có thể được thực hiện với đủ lượng tiền (hoặc lời hứa về lượng tiền đó)
put the bite on (one)

 Được dùng để nói ai đó cố lấy tiền từ bạn; moi tiền từ bạn

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
Stranger things have happened
Để nói về lời đề nghị hoặc ý tưởng nào đó dường như rất kỳ lạ nhưng vẫn có thể xảy ra
Example: A: "Do you think that a bookworm like Jim would come to our party?"
B: "Well, stranger things have happened"
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode