Drive your message/point home In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "drive your message/point home", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Caroline Tran calendar 2021-05-21 05:05

Meaning of Drive your message/point home

Synonyms:

make (it) clear

Drive your message/point home phrase verb informal

Nói điều gì đó một cách rất mạnh mẽ, rõ ràng và hiệu quả

Peter really drove his point home during the debate. - Peter đã chứng minh quan điểm của mình rất rõ ràng trong buổi tranh luận.

I'm explaining my painting to my friend and to drive the point home; I show her the process of me painting it. - Tôi đang giải thích bức tranh của mình cho bạn tôi và để làm rõ quan điểm hơn; tôi cho cô ấy xem quá trình tôi vẽ nó.

Other phrases about:

be made of sterner stuff

Người có cá tính mạnh mẽ

look through blue glasses

Nhìn nhận ai đó hoặc cái gì đó theo cách chủ quan hoặc bi quan thường là do những trải nghiệm tồi tệ trước đây hoặc do những định kiến đã có từ trước

give /quote sth/sb chapter and verse
Cung cấp thông tin chính xác về điều gì đó, đặc biệt là những điều trong sách
a tough customer/cookie

Một người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác

take (one's) point

Hiểu những gì ai đó đang cố gắng truyền đạt và đồng ý với họ

Grammar and Usage of Drive your message/point home

Các Dạng Của Động Từ

  • Drove your message/point home
  • Driven your message/point home
  • driving your message/point home
  • to drive your message/point home
  • Drives your message/point home

Chúng ta nên chia thì với từ drive.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
Stranger things have happened
Để nói về lời đề nghị hoặc ý tưởng nào đó dường như rất kỳ lạ nhưng vẫn có thể xảy ra
Example: A: "Do you think that a bookworm like Jim would come to our party?"
B: "Well, stranger things have happened"
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode