Fill (one's) boots In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "fill (one's) boots", English Idiom Dictionary (also found in Vietnamese)

author Eudora Thao calendar 2021-05-03 04:05

Meaning of Fill (one's) boots

Fill (one's) boots British informal

Lấy càng nhiều càng tốt

People tend to fill their boots, when eating at the buffet. - Mọi người thường lấy đồ ăn càng nhiều càng tốt, khi ăn tiệc đứng.

Cụm từ mô tả việc có thể thay thế vị trí của ai đó, cụm từ phát triển từ ý tưởng ai đó đang mang đôi giày của người khác

If you do not try your best, he will fill your boots soon. - Nếu bạn không cố gắng hết sức, anh ta sẽ thay thế vị trí của bạn ngay sớm thôi.

Grammar and Usage of Fill (one's) boots

Verb Forms

  • Filling One'S Boots
  • Filled One'S Boots
  • Fills One'S Boots

Động từ "fill" nên được chia theo thì của nó.

 

Origin of Fill (one's) boots

Có nguồn tin cho rằng cụm từ có thể bắt nguồn từ 'The Tinder-Box' của Hans Christian Anderson (1835), nơi người lính không chỉ lấp đầy vàng bằng túi mà còn cả mũ và ủng đi chân.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẽ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

TODAY
a load of baloney
Sự sai lầm, điều vô nghĩa, hoặc sự ngu ngốc
Example: What a load of baloney. You know I don't have that kind of money.
Darkmode