Make a spoon or spoil a horn In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "make a spoon or spoil a horn", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Zesty Y calendar 2022-01-26 06:01

Meaning of Make a spoon or spoil a horn

Make a spoon or spoil a horn verb phrase

Làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều gì đó, dù kết thúc thành công hay thất bại

I think I'm not the type who makes a spoon or spoil a horn because I don't like risk and uncertainty. - Tôi nghĩ tôi không phải là loại người làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích dù cho có thất bại hay không bởi vì tôi không thích sự liều lĩnh và không chắc chắn.

He made a spoon or spoilt the horn trying to keep the company from going bankrupt. - Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể để giữ công ty không bị phá sản.

Other phrases about:

little strokes fell great oaks

Những nỗ lực nhỏ và đều đặn có thể mang lại thành quả lớn.

be made of sterner stuff

Người có cá tính mạnh mẽ

Constant dripping wears away a stone

Kiên trì và quyết tâm sẽ đạt được thành công

a tough customer/cookie

Một người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác

you can't keep a good man/woman down

Một người quyết tâm và mạnh mẽ người sẽ vượt qua bất cứ khó khăn gì

Grammar and Usage of Make a spoon or spoil a horn

Các Dạng Của Động Từ

  • made a spoon or spoiled/spoilt a horn
  • makes a spoon or spoils a horn

Động từ "make"  và "spoil" phải được chia theo thì của nó.

Origin of Make a spoon or spoil a horn

Cụm từ này đề cập đến kỹ thuật cũ để sản xuất thìa từ sừng bò hoặc cừu.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
Stranger things have happened
Để nói về lời đề nghị hoặc ý tưởng nào đó dường như rất kỳ lạ nhưng vẫn có thể xảy ra
Example: A: "Do you think that a bookworm like Jim would come to our party?"
B: "Well, stranger things have happened"
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode