More by accident than (by) design In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "more by accident than (by) design", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Christina Quynh calendar 2021-03-06 06:03

Meaning of More by accident than (by) design

More by accident than (by) design American British phrase

American British idiom phrase

Do may mắn chứ không phải do tài năng, kỹ năng hay do kế hoạch; hay không bằng hên

The show was a success more by accident than design. - Buổi biểu diễn thành công là do may mắn thôi.

Honestly, he became a president more by accident than by design. - Nói thật, ông ta trở thành tổng thống là do may mắn chứ không có tài năng gì cả.

A: “This pumpkin soup is delicious.” B: “Oh, thanks! But it’s really more by accident than design. This is my first time cooking” - A: “Món súp bí đỏ này ngon á.” B: “Ồ, cảm ơn nhưng thật ra là do hên thôi. Tôi mới nấu lần đầu thôi.”

Other phrases about:

to count your lucky stars

Cảm thấy may mắn bởi vì bạn tránh được một tình huống xấu.

it's an ill wind that blows no good
trong cái rủi có cái may
Even a Broken Clock Is Right Twice a Day

Một người năng lực bình thường, không đáng tin cậy vẫn có thể đúng về cái gì đó, thậm chí nếu có như vậy thì đó chỉ là do may mắn, tình cờ.

fortune smiles on sb

Thành ngữ này được sử dụng để nói rằng ai đó rất may mắn (May mắn đã mỉm cười với ai đó)

by guess and by golly

Dựa vào suy đoán và may mắn

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
to leave well enough alone

Cố gắng tránh thay đổi điều gì vì việc thay đổi này có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn

Example:

I could have changed my answer, but I decided to leave well enough alone.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode