Spare no expense/pains/trouble doing something In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "spare no expense/pains/trouble doing something", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Yourpig Huyen calendar 2021-07-26 10:07

Meaning of Spare no expense/pains/trouble doing something

Spare no expense/pains/trouble doing something phrasal verb informal

Dành nhiều thời gian, tiền bạc hoặc nỗ lực cho điều cần thiết. 

The tour guide will spare no pains to make our travel unforgettable. - Hướng dẫn viên du lịch nỗ lực để tạo nên chuyến du dịch đáng nhớ.

Their party was so amazing — They had spared no expense. - Bữa tiệc của họ thật tuyệt vời- Họ dành nhiều tiền để tổ chức nó.

My friend has spared no expense to carry out the project. - Bạn tôi dành nhiều nỗ lực để tiến hành dự án.

Other phrases about:

sell the farm

Mạo hiểm tất cả tài sản của bạn để đầu tư vào cái gì đó

have more money than sense

Lãng phí nhiều tiền của một cách dại dột.

Grammar and Usage of Spare no expense/pains/trouble doing something

Động từ "spare" nên được chia theo thì của nó.

More examples:

My parent spared no trouble to organize my wonderful birthday party. - Bố mẹ tôi đã không ngại tổ chức cho tôi một bữa tiệc tuyệt vời.

Động từ "spare" nên được chia theo thì của nó.

More examples:

My parent spared no trouble to organize my wonderful birthday party. - Bố mẹ tôi đã không ngại tổ chức cho tôi một bữa tiệc tuyệt vời.

Origin of Spare no expense/pains/trouble doing something

Nguồn gốc của cụm từ không rõ ràng.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode