Chia sẽ thành ngữ bạn có

Đăng thành ngữ

banner image

To ask for trouble in english explanation

The meaning, explanation, defination and origin of the idiom/phrase "to ask for trouble", English Idiom Dictionary ( also found in Vietnamese )

bởi Hung Vu , Kathy Cao , Jimmy Hung on 2020-05-13 07:05

Đồng nghĩa

  • ask for it , look for trouble

Verb Forms

  • Asking For Trouble
  • To Ask For Trouble
  • Asked For Trouble

Meaning of To ask for trouble (redirected from ask for trouble : Thành ngữ này là một dạng động từ nguyên mẫu có "to" từ thành ngữ gốc là "ask for trouble".)

Ask for trouble informal verb
informal verb Cư xử hoặc hành động theo một cách có thể sẽ gây ra rắc rối, khó khăn hoặc nguy hiểm - Internet

You shouldn't leave your children alone in the house like that or you’re asking for trouble. - Bạn không nên để mấy đứa nhoe một mình trong nhà như vậy hoặc là bạn đang tự tìm lấy rắc rối.

Hey! Calm down! I know you're annoyed with your boss for making you work overtime so many times, but don't go asking for trouble! - Này! Bình tĩnh lại đi nào! Tôi hiểu là bạn bị khó chịu với xếp của bạn vì khiến bạn làm thêm giờ rất nhiều lần, nhưng đừng đi chuốc lấy phiền phức nhé!

Anybody who invites a complete stranger into their house is asking for trouble. - Bất cứ ai mời một người hoàn toàn lạ mặt vào nhà là đang chuốc lấy rắc rối.

Those kids were just asking for trouble when they broke my house's windows. - Lũ trẻ đã vừa chuốc lấy phiền phức khi chúng đã làm vỡ của sổ của nhà tôi.

Citi: Internet .
banner image